Wednesday, December 24, 2008

Draw results of Sector-3 120 SQM. Dated 23/12/2008

1.135289 Sunita Garg
2.Vipin Khandelw157504
3.Saroj Bala141363
4.Mahender Singh Pal 153133
5.Sumit 100306
6.165894 Archna Singh
7.Kamal Verma 117461
8.178311 Nitin Bhati
9.151793 Hareesh Kumar
10.148783 Payal
11.139856 Narender
12.120284 Renu Malik
13.103264 Uma Rani
14.170793Naresh
15.316634 Rana Joshi
16.163588 Kamal
17.160678 Parul
18.139267 Bhagvati
19.122013 Devilal
20.174302 Lekha
21.122567 Sachin
22.127697 Sunita
23.186283 Naresh
24.123270 Taniya
25.171744 Rahim
26.141714Irfan
27.114413 Simran
28.153937 Yogesh
29.310240 Santosh
30.179614 Manoj
31.114722 Ghartali bhatiya
32.143639 Rekha
33.128585 Neelam
34.173809Parul
35.138513Haresh
36.105530 Karori Mal
37.121435Dev
38.180443 Dipak
39.193263 Vijay
40.155946 Baljeet
41.107550 Vipin Kumar
42.1252189 Seema
43.117435 Hargovind
44.109953 Rajbala
45.173266 Sanjeev
46.118960 Sneh Lata
47.111712 Asheem
48.187196 Vikash
49.118541 Salu
50.127743 Rajan
51.157344Anil
52.116872Vivek
53.165237Krishan Kumar
54.185462 Rohit
55.132865 Sashi
56.100352 Kunal
57.316559 Kalinder
58.100775 Raj Kumar
59.105237 Ravinder
60.119374 Poonam
61.107398 Manjeet
62.154207Sanjeev Singh
63.138912Arvind
64.111556 Gayetri Devi
65.115862Garav Agarwal
66.11782Sudeer
67.157237Sudeer Kumar
68.129098 Ramesh Chand
69.124247 Harender
70.169111 Prashant
71.164333 Vikash Jain
72.164182 Arunika Jain
73.127597 Harita Kohali
74.182848 Rajeev
75.175254 Aditya
76.159775Satyaveer
77.104542Inamudeen
78.188515Rajender Singh
79.141416Tilak raj
80.187978 Raju
81.141100 Susila
82.178146 Sanjeev
83.116257 Pawan
84.168062 Indejeet
85.112219 Sweta
86.319792 Sadhna
87.107157 Pushpa
88.115070 Salender
89.140202 Bimla
90.107516Mohamad
91.155083 Suneel
92.180061 Rajeev
93.323074 Manoj
94.152010 Ravinder
95.168075 Shivdatt
96.137723 Neraj
97.174256 Suresh
98.167655 Babu Ram
99.120075 Sandhya
100.137133 Abhisekh
101.132239 Rajmal
102.153751 Chandra
103.141949 Anju Devi
104.142515Nisha Sharma
105.141354Bhupesh
106.163972Tejveer singh
107.147060 Anurag
108.141148 Abhisekh
109.110568 Ravinder
110.148037 Raj Kumar
111.120797 Shayam
112.189371 Anil Kumar
113.310931Narender
114.137616 Neelam
115.179109 Lina
116.177165 Prashant
117.150027 Awad Kishore
118.172715 Awadhd
119.174900 Sita Ram
120.102739 Hareesh
121.116480 Kamal Kumar
122.102930 Brij
123.1325392Manoj
124.131009 Sapna
125.167311 Arun
126.161516Manish
127.125000 Prem
128.331550Ikral
129.325214 Dharmender
130.180074Raj Kumar
131.105747Amit
132.163174 Lalita
133.142156 Manoj
134.303350Mohan
135.146446 Vinod
136.133073 Rajeev
137.174669 Manoj
138.136311Sunil
139.120706 Anshu
140.158480Jamal
141.149431 Ashutosh
142.108446 Hemlata
143.155767-------
144.128963 Richa
145.103252 Jyoti
146.115309 Sukhpal Singh
147.131663 Polchand
148.100668 Rajesh
149.329581 Vishal
150.103862 Sangeeta
151.133222 SS Later
152.188615 Sujeeta
153.135545 Hemchanera
154.156410 Shalini
155.12274 Alka
156.317442 Anil
157.107536 Raj Kumar
158.141631 Satender
159.110038 Sanjeev
160.188478 Rahul
161.327336 Sonali
162.128437 Sunita
163.130010 Subhash
164.154095 Bhusan
165.116638Kamlesh
166.108628Rakesh Kumar
167.169100 Ramsingh
168.131773Pramod
169.118107 Shlender
170.170192 Shubhanshu
171.330948 Banvari Lal
172.170349 Kavita
173.0152674 Briz Mohan
174.130374------
175.102892 Anju Gupta
176.173246 Deep Saxena
177.104801Rakesh Kumar
178.103861 Neelam
179.180941 Krishn
180.148332 Sunita Jain
181.190294 Subhash
182.113472 R Singh
183.133473 Sanjay
184.157523 Tripta
185.165492 Sahiba
186.120118 Vijay
187.120958 Lalmati
188.131404 Pawan Kumar
189.154610 Suresh Garg
190.180990 Bhawna Goel
191.132056 Devesh Pandey
192.106911 Ajeet
193.108692 Sumit
194.153945 Satesh
195.102348 Laxmi Devi
196.137664 Pankaj
197.126879 Satender Singh
198.120281 Siraj Koli
199.330820 Vimal Jeet
200.137846 Niraj
201.113474 Sunil
202.112236 Sunil
203.102151 Jitender
204.308620 Dharmender
205.312842 N.P.Dang
206.159931 ------
207.18057 sumit kumar
208.183580ashok kumar
209.138557 Ajeet
210.128505 Neelam
211.128174 -----
212.189678 Nirmal
213. --------
214.107025 Sunaxi
215.135993 Aruna
216.161803 Mohan Lal
217.181740 Satesh
218.111282 -------
219.136547 Vinod
220.167700 Mukesh
221.107783 Rampal Singh
222.179576 Sumit
223.146601 Jyoti
224.125669 Sandeep
225.126073 Nresh
226.163752 Ratan
227.130503 Kamal
228.163338 Deepi
229.135598 Anju
230.122701 Rakesh
231.130945 Meena
232.169147 Dolat Ram
233.120395 Dolat
234.333791 Gulsan
235.151581 --------
236.186185 Santosh
237.113887 Jyoti
238.165106 Kali Charn
239.121318 Sashi
240.140314 Sanita
241.123998 Nijamu
242.178791 Gaurav
243.172671 SK Vishvash
244.156571 Anita Mishra
245.172183 Pradeep
246.169896 Vina
247.169524 Anil Kumar
248.189229 Rana
249.168190 Indresh Devi
250.128743 Dharmender Kumar
251.153049 Sangita
252.143552 Sakuntala
253.165931 Anoop
254.126521 Rajeev
255.189612 Udey
256.150569 Prem
257.166641 Karuna Singh
258.173542 Amit
259.330251Ajay
260.106069 Mohit
261.186863 Sheenu
262.101954 Rajpal Singh
263.110033 Rahul Sharma
264.116156 Gopal
265.123160 kalpana
266.130621 Jitender
267.119016 Joshi
268.159181 Sayat
269.308067 Rajesh
270.103491 Ram Prakash
271.146283 Poonam
272.149375 -----
273.142964 ------
274.170249--------
275.133302 SishupL
276.169025-----
277.328191 Nitin
278.138576 Vinay
279.125334 SOBINA
280.153985 ARUNKUMAR BANSAL
281.131684 Arun Kumar Mishra
282.105524 Narender Kumar
283.158845 Javinder
284.126231 Aanand
285.111372 Yogeshwar
286.172286 Anuradha
287.101132 RAHUL
288.189488 Anupam
289.331369 Awinesh
290.103046 MANISH
291.187942 DIPAK
292.125504 VANDANA
293.111217 JAURAM
294.125786 ------
295.126909 ANITA
296.111375 Santosh Kumar
297.147742 Narender
298.1644311 Devgi
299.156185 Naresh
300.145546 KK Sharma
301.141345 MOHAMMAND
302.316568 ------
303.150547 Pradeep
304.183477 SUSILA
305.178083 Dinesh
306.168442 SATENDER
307.103802 SAVITA DEVI
308.137281 Raj Rani
309.172048 Chanderpal singh
310.142724 --------
311.316296 Narvesh
312.165948 Ram Chander
313.190581 sonam
314.183006 J Narayan
315.150225 nitin
316.153668 ------
317.105476 Lalit
318.134780 Anil Kumar
319.118999 Neha
320.155301 Sunil
321.104464 Aswani
322.101616 Vijay
323.150719 Sanjeev
324.171671 Pushpa rani
325.144330 Yogesh
326.174676 Saral
327.119438 Dipak
328.166493 Rakesh
329.1141716 Anand
330.322541 parul
331.144640 usha
332.110381 Palak
333.135468 neeraj
334.134228 Prashant
335.134226------
336.125571nitin rastogi
337.128917 sajeev
338.111433 piush
339.122500 Sudeer Jain
340.115520 Raj Kumar
341.180586 Sashi
342.120630 parveen
343.133149 Sachindera
344.113414 Shushma
345.179355 Krishan
346.186958 -------
347.308043 Priya
348.308043 priya
349.331300-----
350.177804 Sant Kumar
351.134077 vipul
352.137669 -----
353.103119 Rajesh
354.147994 Raja Ram
355.189494 Angur
356.126754 pwan
357.123450 manpreet
358.183459 -----
539.167336 ram babu
360.150099Yogeshwer
361.140556 anita
362. 121196 girja
363.106311 Anand
364.121529 pinki agarwal
365.190341 Shiv Kumar
366.328708 Dinesh Kumar
367.122555 Kamal tyagi
368.125855 Kish kumar jha
369.158001 Sarwan Kumar
370.318912 Pradeep
371.187554 Rakesh
372.139440 Satyawati
373.171871 ---------
374.107109 santosh
375.170780 avinash
376.170679 Rajender
377.120137 bhupender
378.151755 vijay
379.183872 dimesh
380.132153 lalit kumar
381.173221 dheeraj
382.166465 prakash
383.327156 --------
384.120691 sushila
385.624717 B Ashish
386.166315 Abhisekh
387.178762 Jai Datt
388.173854 vimla
389.127347 Davgi Ranji
390.327948 ------
391.171270 mamta
392.328484 ----------
393.150356 Maheswar
394.109634 sushil
395.173219 Mahesh
396.117244 Pushpa
397.110301 Pradeep
398.330614 ajay
399.326762 vipin
400.110647 malik
401.101767 anant
402.127655 rukmana
403.120088 ajay
404.168698 Sunil
405.148654 priyanka
406.118348 abhishek
407.147511 Mamta
408.124752 Kirti
409.150149Jitesh Kumar
410.179422 Nitin Jain
411.164562 chander sekhar
412.164594 Jha
413.123024 Pretam Singh
414.149437 salini
415.169527 ------
416.149073 M Arora
417.161184 sunita pawar
418.120204 ikbal
419.305116 Karuna
420.151068 Akhilesh
421.121170 adesh kumar
422.322465 anil kumar
423.101699payal
424.105821 ------
425.114880 omprakash
426.136498 manisha
427.126749 bhopal
428.172256 nitin
429.139187 Vinod
430.316480 B Monika
431.131790 salim
432.152404 anil pawar
433.146400 Kapil Gupta
434.131918neelam
435.169318 ruchir
436.121969 Krishan
437.114293 Meera
438.162892 nitin
439.165189 ------
440.166955 sunil
441.190373 SP sandahar
442.112120 Kamal
443.160122 shashi
444.1369144 santa sharma
445.322946prashant
446.135647 pankaj jain
447.178206poonam snigh
448.155109 sudha
449.186198 tikam
450.132699 Sushil
451.164661 Sanjeev
452.324285 pawan
453.33198 rajeev
454.166604 anita
455.102182 komal
456.120698 shikha
457.174099 pradeep
458.107670 ravi
459.100519 sunita
460.1413165 --------
461.325831 madhu
462.101075 Kushum
463.113949 gaurav
464.124763 parag
465.180236 amar
466.178853 anuj kumar
467.185186 Gulsan Bajaj
468.17960 ram prakash
469.129902 ashma
470.148000 ---------
471.140810 prema pandey
472.155526 promod
473.326623 Ranjeet
474.135098 ------------
475.103489 Sunil
476.139887 Kishan Lal
477.149749 Dinesh
478.144079 Nisha
479.179946 rakesh
480.179946 ------
481.330016-------
482.168372 Akansha
483.183126 akansha
484.181343krishanlal
485.330605 gorav
486.324216 ------
487.115986 MP Singh
488.103606 anoop
489.139265rakesh
490.332424 Anil Kumar
491.150020 Dheraj
492.108215 Capton Gajender
493.316028 rana
494.166072 --------
495.140578 sehgal
496.144858 Raj Kumar
497.152740 Jagvati
498.168596 Prushotam Lal
499.169050 rajat
500.113404 suchita devi
501.187260 shushil
502.110535 Mahesh
503.155756 --------
504.101910 Mukesh
505.117625 rajkumar
506.-----------
507.108516 poonam
508.164328 kavita
509.127780 santosh
510.169748 kishan
511.181916 ----------
512.148053 ----------
513.151344 Surender Kumar
514.100127 Nitin
515.129429 Devender Sharma
516.138925 ----------
517.124150 Anurag Mital
518.110113 sudip
519.165055 Rajender
520.171479 Devender
521. 310727 Manoj Kumar
522.328313 Sajeev
523.178129 Sachin
524.176621 Radha

0 Comments:

Weekly Archive of Events

 

Fun-o-Fun | Make Money Online